Bikini Fumi Bikini Fumi
Cena: 63,99 zł
zobacz więcej
Tankini Laila Tankini Laila
Cena: 62,49 zł 73,99 zł
zobacz więcej
  • promocja
Tankini Cornelia Tankini Cornelia
Cena: 66,49 zł 76,99 zł
zobacz więcej
  • promocja
Bikini Tai Bikini Tai
Cena: 57,99 zł
zobacz więcej

Stroje kąpie­lowe dam­skie dla świa­do­mych swo­jego sek­sa­pilu kobiet

Nasz sklep inter­ne­towy Pas­sionne wyróż­nia się nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­nym asor­ty­men­tem. W ofer­cie można zna­leźć zarówno sty­lową odzież nocną, zmy­słową bie­li­znę dam­ską, która dosko­nale spraw­dzi się na co dzień lub romantyczne wieczory, jak i stroje kąpie­lowe dam­skie, wpi­su­jące się w naj­now­sze trendy. Kobie­tom pew­nym sie­bie, w pełni świa­do­mym swo­jego sek­sa­pilu, goto­wym zmie­rzyć się z nowymi wyzwa­niami pro­po­nu­jemy sexowne stroje kąpie­lowe w kolo­rze kla­sycz­nej czerni. Dodat­kowo wzbo­ga­cone efek­tow­nymi ele­men­tami w odcie­niu krwi­sto­czer­wo­nym lub zło­tym, a nawet opa­trzone kuszącą koronką spra­wią, że nawet nad jezio­rem, morzem czy na base­nie będziesz czuła się w pełni kobieco.

Sexowne stroje kąpie­lowe dam­skie a sty­lowe printy

Printy zyskały popu­lar­ność już kilka sezo­nów temu i pomimo nie­ustan­nie zmie­nia­ją­cych się tren­dów cie­szą się rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem wśród klien­tek. W Pas­sionne nie mogli­śmy przejść obok tego obo­jęt­nie, dla­tego w asor­ty­men­cie naszego sklepu online znaj­dziesz sexowne stroje kąpie­lowe dam­skie w kwie­ci­ste oraz zwie­rzęce printy. Kobie­tom sub­tel­nym i deli­kat­nym pro­po­nu­jemy modele wyróż­niające się barw­nymi, kwie­ci­stymi wzo­rami, które genial­nie pod­kre­ślą Twoją nie­tu­zin­kową oso­bo­wość. Nato­miast klient­kom, które nie boją się poka­zać pazura nie tylko w sypialni, pro­po­nu­jemy sexowne stroje kąpie­lowe w print zebry czy pan­terki, który w połą­cze­niu z jasnoróżowymi bądź zło­tymi ele­men­tami okaże się jedną z naj­efek­tow­niej­szych sty­li­za­cji na plaży.

Sexowne stroje kąpie­lowe – w sto­no­wa­nych czy kon­tra­stu­ją­cych kolo­rach?

Dotych­czas w Two­jej sza­fie można było zna­leźć pro­ste stroje kąpie­lowe dam­skie w jed­no­li­tych kolo­rach? Szu­kasz modelu, który pod­kre­śli Twoje natu­ralne piękno, zara­zem wywo­łu­jąc efekt WOW u Two­jego part­nera? W takim razie dosko­nale się składa, gdyż w sze­ro­kim asor­ty­men­cie naszego sklepu inter­ne­to­wego uwzględ­ni­li­śmy sexowne stroje kąpie­lowe dam­skie we wzory, w sto­no­wa­nych, ale i kon­tra­stu­ją­cych kolo­rach. Jeśli lubisz być w cen­trum uwagi, nie boisz się wyra­zić swo­jego zda­nia na jaki­kol­wiek temat, a przede wszyst­kim jesteś pewną sie­bie kobietą, to modele w kon­tra­stu­ją­cych odcie­niach, takich jak fuk­sja, poma­rań­czowy, wiśniowy czy fio­le­towy, z pew­no­ścią okażą się strza­łem w dzie­siątkę. Paniom, które sta­wiają na pro­stotę i ele­gan­cję, szcze­gól­nie pole­camy stroje w kla­sycz­nych kolo­rach, czyli ele­ganc­kiej czerni, nie­win­nej bieli, ponad­cza­so­wych sza­ro­ściach, a także krwi­stej czer­wieni.

Stroje kąpie­lowe dam­skie – jaki model wybrać?

Zasta­na­wiasz się, na który z naszych sexow­nych stro­jów kąpie­lo­wych się zde­cy­do­wać? Szu­kasz modelu, który będzie łączyć w sobie aktu­al­nie panu­jące trendy, a zara­zem kobie­cość i sek­sa­pil? Nie­za­leż­nie od tego, któ­ry z nich wybie­rzesz, będziesz się w nim czuła jak praw­dziwa bogini, seks­bomba, obiekt pożą­da­nia, od któ­rego męż­czyźni nie są w sta­nie odwró­cić uwagi. Niem­niej stroje kąpie­lowe dam­skie od Pas­sionne w nie­ba­nal­nych kolo­rach, zazwy­czaj kon­tra­stu­ją­cych, z pew­no­ścią spro­stają ocze­ki­wa­niom kobiet o barw­nej oso­bo­wo­ści, goto­wych na nowe doświad­cze­nia. Sexowne stroje kąpie­lowe dam­skie kla­syczne, w kom­ple­cie ze spód­niczką, poko­chają pewne sie­bie klientki, które od zawsze cha­dzają wła­snymi dro­gami i nie boją się pod­kre­ślać swojej zmy­sło­wości.

NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

Tankini Cornelia
Tankini Cornelia
76,99 zł 66,49 zł
Gorset Meithem
Gorset Meithem
87,90 zł
Tankini Laila
Tankini Laila
73,99 zł 62,49 zł
Erotyczna bielizna Malaine
Erotyczna bielizna Malaine
129,99 zł
Skąpe stringi Quanna
Skąpe stringi Quanna
19,99 zł
Bikini Fusae
Bikini Fusae
63,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl